ČAS - Zasebna šola za varnostno izobraževanje d.o.o.

Cesta Andreja Bitenca 68
1000 Ljubljana

Telefon: 059 036 351

Letno poročilo KCIVO 2014

V letu 2014 smo aktivno izvajali usposabljanja za vse naše partnerje v projektu. Objavljamo letno poročilo KCIVO o izvedenih usposabljanjih.

Glede na glavni namen Kompetenčnega modela je bil tudi v celotnem letu 2014 naš cilj teoretično in praktično usposobiti ter dvigniti raven znanja na področju zagotavljanja varnosti in zaščite za posamezne profile poklicev v zasebnem varovanju z izvajanjem obdobnih, internih, specialističnih in drugih oblik izpopolnjevanj in usposabljanj in tako dodatno utrjevati in nadgrajevati veščine, spretnosti in praktično izvajanje posameznih ukrepov varnostnega osebja. Posebna skrb je bila tudi v 2014 namenjena notranjemu usposabljanju, ki ga Zakon o zasebnem varovanju poimenuje interno usposabljanje. Gre za vsakoletno obnavljanje in nadgrajevanje spretnosti, veščin in znanj, ki jih mora obvladovati varnostno osebje za zakonito in strokovno izvajanje svojih nalog na področju zagotavljanja varnosti in zaščite (ukrepi varnostnikov, praktično izvajanje posameznih ukrepov, vadba določenih postopkov, seznanjanje z novostmi itd.). 
V letu 2014 smo izvedli interna/notranja usposabljanja za varnostno osebje profila 1, 2, 3, 4 in 5. Profili št. 6 so bili vabljeni na določena usposabljanja, ali pa so bili smiselno vključeni v ostala usposabljanja glede na pridobljeni NPK. Natančnejša analiza usposabljanj glede na vrsto usposabljanja, število izvedenih usposabljanj in število vključenih oseb sledi v nadaljevanju.
 
ANALIZA USPOSABLJANJ KCIVO V 2014:
 • V primerjavi z letom 2013 smo v usposabljanja KCIVO vključili vse partnerje in tako beležimo v letu 2014 kar 1312 vključitev v usposabljanja, od tega 1016 vključitev v notranja usposabljanja.
 • Izvedli smo 104 usposabljanja, od tega 78 notranjih. Nekatera notranja usposabljanja so bila izvedena ob sodelovanju zunanjih izvajalcev oziroma s pomočjo drugega partnerja, kar pomeni, da sta dva partnerja izvajala usposabljanja za celotno partnerstvo. Zasedba izvajalcev je bila odvisna predvsem od razpoložljivosti izvajalcev, saj smo usposabljanja KCIVO v nekaterih mesecih izvajali zelo intenzivno, tudi zato, da omogočimo našim partnerjem nemoteno udeležbo na usposabljanjih. V določenih mesecih je namreč potreba po izvajanju varnostnih storitev večja kot sicer.
 • V naša usposabljanja je bilo v celotnem letu 2014 vključenih 21 mladih od 14 – 25 let, od tega 1 ženska; 242 oseb med 25 – 54 let, od tega 15 žensk; 26 oseb med 55 – 64 let, od tega 4 ženske; 40 novih oseb s stopnjo izobrazbe ISCED 1 oz. 2, od tega 21 žensk; 207 novih oseb s stopnjo izobrazbe ISCED 3, od tega 20 žensk; 18 oseb s stopnjo izobrazbe ISCED 4, od tega 6 žensk in 24 oseb s stopnjo izobrazbe ISCED 5 ali 6, od tega 4 ženske. 
 
V letu 2014 smo izvedli sledeča usposabljanja:
 • 4 usposabljanja Prevoz in varovanje gotovine ter drugih vrednostnih pošiljk, v katera je bilo vključenih 54 oseb,
 • 4 usposabljanja Varovanje prireditev v gostinskih lokalih za varnostnike, v katera je bilo vključenih 31 oseb,
 • 1 usposabljanje za pridobitev NPK varnostnik nadzornik, v katerega je bilo vključenih 9 oseb,
 • 3 Obdobna usposabljanja za varnostno osebje, v katera je bilo vključenih 37 oseb,
 • 1 usposabljanje za pridobitev NPK operater, v katerega je bilo vključenih 5 oseb,
 • Čezmejni prevoz Eurogotovine, v katerega je so bile vključene 4 osebe.
Navedena specialistična usposabljanja so bila izvedena zaradi javljenih potreb/želja s strani partnerjev. Tako so zaposleni v partnerstvu pridobili nova potrebna znanja za kvalitetno opravljanje varnostnih storitev.
 
Poleg tega smo izvedli:
 • 7 usposabljanj Periodično teoretično in praktično usposabljanje ter preverjanje usposobljenosti varnostnikov/operaterjev VNC za požarno varstvo in izvedba občasnega preizkusa teoretične in praktične usposobljenosti za varno delo. Usposabljanja se je udeležilo 100 oseb;
 • 3 delavnice Komuniciranje s težavnimi sogovorniki in sposobnost obvladovanja konfliktov, katerih se je udeležilo 45 oseb ter
 • 2 usposabljanji Samoobramba s praktičnim postopkom, katerih se je udeležilo 22 oseb.
Navedenih usposabljanj oziroma delavnic so se udeležili tisti zaposleni v partnerstvu, ki tovrstna znanja potrebujejo pri opravljanju svojega dela.
 
Izpeljali smo tudi:
 • 64 internih/notranjih usposabljanj za varnostnike in varnostnike specialiste (varnostniki za varovanje gostinskih lokalov, varnostniki interventi, varnostniki za varovanje in prevoz denarja, varnostniki rentgenologi in drugi), katerih se je udeležilo 905 oseb. Vsebina internih usposabljanj v 2014 za profil 1 in 4 je bila: ponovitev načel in uporabe ukrepov varnostnika (opozorilo, ustna odredba, ugotavljanje istovetnosti, površinski pregled,  preprečitev vstopa oziroma izstopa z varovanega območja, zadržanje osebe, uporaba fizične sile, uporaba sredstev za vklepanje in vezanje) in drugih sredstev varnostnika (plinski razpršilec, nošenje in uporaba orožja, službeni pes), komuniciranje in komunikacijske veščine s praktičnimi postopki, požarno varstvo in gašenje začetnih požarov, uporaba plinskega razpršilca;
 • 3 interna/notranja usposabljanja za tehnično osebje, katerih se je udeležilo 28 oseb in
 • 1 interno/notranje usposabljanje za menedžerje (Izgorelost na delovnem mestu), katerega se je udeležilo 11 oseb.
Vsebina teh usposabljanj je bila pripravljena v skladu s Kompetenčnim modelom. Obenem smo vanj vključili tudi področje mehkih veščin, komuniciranje, saj brez takšnega znanja ustrezno delo varnostnega osebja niti ni možno.
 
Za zaposlene v partnerstvu smo organizirali tudi delavnice z go. Pirc Musar na temo varovanja osebnih podatkov, partnersko podjetje VIČ pa je za svoje zaposlene soorganiziralo udeležbo njihovih zaposlenih na vodilnem svetovnem sejmu za varnost in požarno preventivo v Essnu. Obiskovalci sejma so tako pridobili uporabne informacije o programih usposabljanja kot tudi o trendih razvoja varnostne industrije. Nekateri člani projektne skupine so se udeležili Vsebinsko motivacijskega dogodka Javnega sklada, delavnic Merjenje učinkovitosti izobraževanja in delavnic Jaz kreator svojega uspeha. Organizirali smo tudi Tečaj nemškega jezika za tiste, ki ustreznega potrdila o znanju tujega jezika niso imeli, bilo pa je slednje potrdilo potrebno za uspešen zaključek usposabljanja Čezmejni prevoz Eurogotovine. Obenem so se usposabljanja udeležili tudi drugi zainteresirani partnerji. V vsa ta navedena usposabljanja je bilo vključenih 32 oseb.
 
Vsi udeleženci usposabljanj so le-ta uspešno zaključili in s tem pridobili nova znanja ali nadgradili stara, kar bo zaposlenim v našem partnerstvu nedvomno v veliko pomoč pri kvalitetnem opravljanju dela. Hkrati bodo tako zadostili zahtevam naročnikov varnostnih storitev.
 
Pri večini internih notranjih usposabljanj (tukaj imamo v mislih profil 1 in 4) smo opravili tudi preizkus znanja s preverjanjem. Udeleženci so ga uspešno opravili in si s tem pridobili potrdilo o usposobljenosti rokovanja s plinskim razpršilcem.
 
Pri večini usposabljanj smo udeležencem razdelili anketo, s katero smo merili njihovo zadovoljstvo z izvedenimi usposabljanji. Anketa je zajemala spodaj navedene trditve, katere so udeleženci ocenjevali z ocenami od 1 do 5, pri čemer je 1 pomenila, sploh se ne strinjam in 5 popolnoma se strinjam.
 
 • Interno/notranje usposabljanje za profil 1 in 4. Vzorec je zajemal 848 anket:
o   Usposabljanje je bilo s strani organizatorja Čas d.o.o. v organizacijskem in izvedbenem delu zelo dobro - 4,58;
o   Razmerje med teoretičnim in praktičnim usposabljanjem je bilo po moji oceni ustrezno porazdeljeno - 4,55;
o   Z usposabljanjem sem bil zelo zadovoljen - 4,58;
o   Predavatelji so bili glede na vsebino usposabljanja dobro izbrani - 4,68;
o   Z vključitvijo uporabe plinskega razpršilca in uporabo v usposabljanju sem bil zelo zadovoljen - 4,45;
o   Takšna oblika usposabljanj prispeva k dvigu kakovosti znanj in spretnosti, ki jih potrebujete pri svojem delu - 4,40.
 
 • Periodično teoretično in praktično usposabljanje ter preverjanje usposobljenosti varnostnikov/operaterjev VNC za požarno varstvo in izvedba občasnega preizkusa teoretične in praktične usposobljenosti za varno delo. Vzorec je zajemal 19 anket:
o   Usposabljanje je bilo s strani organizatorja Čas d.o.o. v organizacijskem in izvedbenem delu zelo dobro - 4,23;
o   Razmerje med teoretičnim in praktičnim usposabljanjem je bilo po moji oceni ustrezno porazdeljeno - 4,23;
o   Z usposabljanjem sem bil zelo zadovoljen - 4,15;
o   Predavatelji so bili glede na vsebino usposabljanja dobro izbrani - 4,69;
o   Takšna oblika usposabljanj prispeva k dvigu kakovosti znanj in spretnosti, ki jih potrebujete pri svojem delu - 4,30.
 
 • Interno usposabljanje ta tehnično osebje. Vzorec je zajemal 19 anket:
o   Usposabljanje je bilo s strani organizatorja Čas d.o.o. v organizacijskem in izvedbenem delu zelo dobro - 4,31;
o   Razmerje med teoretičnim in praktičnim usposabljanjem je bilo po moji oceni ustrezno porazdeljeno - 4,12;
o   Z usposabljanjem sem bil zelo zadovoljen - 4,31;
o   Predavatelji so bili glede na vsebino usposabljanja dobro izbrani - 4,31;
o   Takšna oblika usposabljanj prispeva k dvigu kakovosti znanj in spretnosti, ki jih potrebujete pri svojem delu - 4,26.
 
 • Komuniciranje s težavnimi sogovorniki in reševanje konfliktov. Vzorec je zajemal 26 anket:
o   Usposabljanje je bilo s strani organizatorja Čas d.o.o. v organizacijskem in izvedbenem delu zelo dobro – 4;
o   Razmerje med teoretičnim in praktičnim usposabljanjem je bilo po moji oceni ustrezno porazdeljeno - 3,57;
o   Z usposabljanjem sem bil zelo zadovoljen - 3,66;
o   Predavatelji so bili glede na vsebino usposabljanja dobro izbrani – 3,71;
o   Z izbrano vsebino usposabljanj sem bil zelo zadovoljen – 3,57;
o   Takšna oblika usposabljanj prispeva k dvigu kakovosti znanj in spretnosti, ki jih potrebujete pri svojem delu - 4,04.
 
 • Samoobramba s praktičnim postopkom. Vzorec je zajemal 22 anket:
o   Usposabljanje je bilo s strani organizatorja Čas d.o.o. v organizacijskem in izvedbenem delu zelo dobro – 4,64;
o   Razmerje med teoretičnim in praktičnim usposabljanjem je bilo po moji oceni ustrezno porazdeljeno - 4,64;
o   Z usposabljanjem sem bil zelo zadovoljen – 4,58;
o   Predavatelji so bili glede na vsebino usposabljanja dobro izbrani – 4,64;
o   Z izbrano vsebino usposabljanj sem bil zelo zadovoljen – 4,70;
o   Takšna oblika usposabljanj prispeva k dvigu kakovosti znanj in spretnosti, ki jih potrebujete pri svojem delu - 4,64.
 
 
Udeleženci so imeli seveda tudi možnost, da dodajo lastne komentarje. Nekaj od teh tudi navajamo:
 • Je potrebno izobraževat.
 • Zelo pohvalno in še več teoretičnih in praktičnih vaj za varnostnike.
 • Kar tako naprej. Vsaka nova stvar ali zadeva je več kot dobrodošla.
 • Pohvalim predavanja na praktičnih primerih, ki se realno dogajajo.
 • Super je, čista 5.
 • Vse OK.
 • Zanimiv praktični del in uporaben.
 • Predavanje je bilo razumljivo in dobro pripravljen praktični del.
 • Super.
 • Zelo poučno in učinkovito.
 • Hvala za trud.
 • Dobra kombinacija med teorijo in življenjskimi izkušnjami.
 • Svaka čast!
 • Predavatelji se resnično potrudijo z nami. Imajo visok prag tolerance.
 • Strokovno prikazano, zelo koristno in predlagam čim več tovrstnih usposabljanj.
 • Večkrat usposabljanje.
 • Celoten projekt je zelo dobro zasnovan.
 
V letu 2014 smo izvedli dva partnerska sestanka, kjer smo partnerjem predstavili analizo izvedenih usposabljanj v 2013 in postavili temelje za izvajanje usposabljanj v 2014. Vsekakor pa smo bili redno v kontaktu z našimi partnerji glede morebitnih dodatnih potreb po določenih izobraževanjih zaradi potreb delovnega procesa, spremembe področne zakonodaje ali drugega. V letu 2014 se je spremenila tudi lokacija glavnega upravičenca in s tem lokacija večinskega deleža usposabljanj, kar pomeni, da smo prostore na novo preuredili iz razloga kvalitetnega izvajanja usposabljanja tudi v prihodnje. Obenem pa je bil iz istega razloga nabavljen tudi velik del opreme - gasilska oprema, plinski razpršilci, oprema za polnjenje, radijske postaje, detektor kovin …  V načrtu imamo tudi nabavo učnega panoja – sistem javljanja vloma. Izdana in natisnjena sta bila tudi dva priročnika za udeležence usposabljanj – Uporaba plinskega razpršilca in Priročnik za usposabljanje in izpopolnjevanje varnostnega osebja. Glavni upravičenec in vodja projektne pisarne sta se v juniju 2014 udeležila tudi 15. slovenskih Dnevov varstvoslovja, kjer sta predstavila analizo usposabljanj KCIVO izvedenih v 2014. O prispevku je že izdan tudi članek, ki je dostopen tudi na internetni strani KCIVO, tako širši strokovni, kot tudi laični javnosti.
 
V letu 2015 bomo z izvedbo usposabljanj nadaljevali.

© 2018 KCIVO - ČAS Kompetenčni center za izobraževanje varnostnega osebja

Produkcija: Interplanet