ČAS - Zasebna šola za varnostno izobraževanje d.o.o.

Cesta Andreja Bitenca 68
1000 Ljubljana

Telefon: 059 036 351

Zaključek projekta KCIVO

V letu 2013 smo v Kompetenčnem centru za izobraževanje varnostnega osebja pričeli z izvajanjem projektnih aktivnosti, s katerimi smo v avgustu 2015 tudi uspešno zaključili. Predstavljamo vam kratek povzetek dogajanja.

Glavni namen in cilj projekta je bil dvig znanja zasebno varnostnega oseba, saj omenjeno osebje pri opravljanju delovnih obveznosti posega v človekove pravice in temeljne svoboščine drugih oseb. Iz tega razloga je toliko bolj pomembno, da svoje delo opravljajo v skladu s področno zakonodajo. Poznavanje zakonodaje je ključnega pomena za kvalitetno in uspešno opravljeno delo.
Ob pričetku projekta je bila opravljena analiza manjka kompetenc in na podlagi analize je bil  pripravljen načrt usposabljanj. Na takšen način smo za varnostno osebje naših partnerjev zagotovili tista znanja, ki jih resnično potrebuje oziroma smo izvedli usposabljanja, ki jih za kvalitetno in strokovno opravljeno delo potrebuje. Vsebino usposabljanj smo ves čas prilagajali potrebam partnerjev tako po vsebini, kot po lokaciji izvedbe, takrat, ko je slednje bilo možno. V skladu z opravljeno raziskavo za potrebe kompetenčnega modela, upoštevajoč tudi področno zakonodajo, pa je bilo ugotovljeno, da vsebine, za katere se je izkazalo, da jih partnerji potrebujejo najbolj lahko vključimo v tako imenovana interna usposabljanja, kar smo tudi storili.
 
Partnerjem smo omogočili izvedbo in udeležbo tudi na ostalih usposabljanjih, kot so obisk sejma v Essnu, kjer so bile predstavljene novosti tehničnega varovanja, izvedba delavnic samoobrambe s praktičnim postopkom, periodično in teoretično praktično usposabljanje varnostnikov za požarno varnost in varno delo, strokovno usposabljanje varnostnega osebja za fizično varovanje jedrskih snovi in objektov III. kategorije, usposabljanje in izpopolnjevanje varnostnega osebja za nošenje in uporabo orožja, usposabljanje za skrbnike in reševalce iz dvigal, strokovno srečanje sodnih cenilcev in izvedencev Slovenije, NLP šola vodenja, usposabljanje in izpolnjevanje za izvajalce programa strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja za nošenje in uporabo orožja, komuniciranje s težavnimi sogovorniki in sposobnost reševanja konflikov, udeležba na Slovenskih dnevih varstvoslovja v letih 2013 in 2014, kjer so bile tako širši kot ožji strokovni javnosti predstavljene projektne aktivnosti KCIVO. Obenem smo se aktivno udeleževali delavnic, ki jih je organiziral Javni sklad za razvoj kadrov in štipendij. Izvedbo usposabljanj/dogodkov smo zaključili z Dnevom odprtih vrat KCIVO, 21.8.2015, na Policijski akademiji v Tacnu.
 
Tekom izvajanja projekta smo v usposabljanja vključili 17 partnerskih podjetij in beležimo 4129 vključitev. V celotnem času trajanja projekta smo izvedli 249 usposabljanj, od tega 261 notranjih, v katera smo vključili kar 1251 oseb, od tega je bilo 140 žensk; 65 mladih med 15 in 24 let, od tega 3 ženske; 1026 oseb starih med 25 -54 let, od tega 12 žensk; 161 starejših od 55 let, od tega 11 žensk. Izobrazbena struktura naših udeležencev je bila sledeča: 216 oseb je imelo pridobljeno stopnjo izobrazbe ISCED1 in ISCED 2, od tega 27 žensk; 929 oseb je imelo pridobljeno stopnjo izobrazbe ISCED 3, od tega 92 žensk; 14 oseb je imelo pridobljeno stopnjo izobrazbe ISCED 4, od tega 3 ženske; 92 oseb je imelo pridobljeno izobrazbo ISCED 5 ali ISCED 6, od tega 16 žensk. Vsi udeleženci usposabljanj KCIVO so uspešno opravili usposabljanja in tako pridobili nova znanja za uspešno delo tudi po izteku projekta ali pa ponovili in nadgradili še obstoječa.
 
V projektu smo uveljavili stroške v višini 411.844,06 EUR od 412.700,00 EUR odobrenih sredstev, torej smo uspešno izkoristili 99,79 % odobrenih finančnih sredstev.
 
Rezultati projekta:
 • bolj strokovno in zakonito opravljanje delovnih nalog zaradi novo pridobljenega znanja v skladu z Zakonom o zasebnem varovanju – dvig nivoja znanja,
 • razširjen obseg dela – pridobljeni novi posli zaradi možnosti izvajanja dela storitev, ki se prej niso izvajala zaradi manjka pridobljenih NPK in s tem posledično tudi manjka ustreznega znanja – do 20 % pri nekaterih partnerjih,
 • zmanjšanje števila pritožb tudi za 100 % pri partnerjih, kjer je bilo slednje pred začetkom izvajanja usposabljanj moč zaznati,
 • večja samostojnost in suverenost pri opravljanju del (zmanjšanje števila klicev s strani varnostnega osebja kako izpeljati posamezen postopek),
 • pridobitev praktičnih znanj za uporabo plinskega razpršilca/uporaba strokovnih prijemov,
 • povečanje števila zaposlenih zaradi večjega obsega posla – do 17 % pri nekaterih partnerjih,
 • zmanjšanje št. ur absentizma do 28 % pri nekaterih partnerjih,
 • sistemska ureditev izobraževanj v podjetju,
 • razširitev znanja, ki je neposredno povezana z izvajanjem nalog varovanja,
 • 100 % prenos dobrih praks in izkušenj znotraj KCIVO,
 • večja motivacija zaposlenih za delo, ki ga opravljajo, kar je posledica dviga znanja.
 
V prihodnosti planiramo nadaljevati z izvajanjem specialističnih usposabljanj za naše partnerje in v kolikor bo izražen interes se bodo izvajala tudi ostala usposabljanja, saj si vsi želimo obdržati dosežen nivo znana, ki ni zanemarljiv. Obenem bomo vsa usposabljanja poskušali nadgraditi in v kolikor bo možno tudi ob pomoči morebitnega novega razpisa.
 

© 2018 KCIVO - ČAS Kompetenčni center za izobraževanje varnostnega osebja

Produkcija: Interplanet